Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Op het gebruik van deze site van Dennis schilderwerk & interieurontwerp zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Juistheid van informatie

Dennis schilderwerk & interieurontwerp stelt al het mogelijke in het werk om er zeker van te zijn dat de informatie in deze website juist is en dat de informatie niet misleidend is. Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid is opgesteld, staat Dennis schilderwerk & interieurontwerp niet in voor de juistheid, compleetheid of geschiktheid van deze informatie voor enig generiek of specifiek doel. U dient te allen tijde de informatie te verifiŽren bij Dennis schilderwerk & interieurontwerp alvorens u enig handelen of nalaten op de informatie baseert. Dennis schilderwerk & interieurontwerp sluit iedere aansprakelijkheid voor enige (milieu-)schade, verliezen of kosten welke verband houden met de toegang tot en het gebruik van de website en / of de informatie uit.

Dienovereenkomstig behoudt Dennis schilderwerk & interieurontwerp zich het recht voor om, zonder verplichting, informatie te wijzigen of te verwijderen zonder bericht vooraf.

Gebruiksrecht en Copyright (auteursrecht)

De gehele inhoud, het ontwerp alsmede de tekst en de grafieken en grafische gegevens in deze website alsook hun selectie en rangschikking, en alle software compilaties, hun onderliggende source code en software en alle andere materialen in deze website zijn eigendom van Dennis schilderwerk & interieurontwerp en worden beschermd door wereldwijde auteursrechten. Voor enig gebruik, reproductie of aanwending van de informatie op deze website (waaronder hyperlinking, deeplinking of het inkopiŽren van de informatie in enige andere site) behoeft gebruiker de schriftelijke voorafgaande toestemming van Dennis schilderwerk & interieurontwerp.

De door Dennis schilderwerk & interieurontwerp gebruikte handelsmerken, merknamen en logo's behoren eveneens aan hem toe. Het is niet toegestaan deze handelsmerken, merknamen en logo's zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Dennis schilderwerk & interieurontwerp te gebruiken, tenzij dit gebruik is ter enkele identificatie en aanduiding van producten of diensten van Dennis schilderwerk & interieurontwerp.

Toepasselijk Recht

Dennis schilderwerk & interieurontwerp aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor inbreuk of strijdigheid met wet- of regelgeving van andere landen of instituties. Op ieder gebruik van deze website en haar faciliteiten is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy

Gegevens die ingevoerd worden op de website zullen in geen geval beschikbaar gesteld worden aan derden, zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd aan de betrokkene(n). Uw gegevens zijn beveiligd volgens de methoden van de gebruikte software, dit biedt echter geen volledige garantie.

Aansprakelijkheid

Indien u van mening bent aanspraak te maken op rechten op afbeeldingen, teksten of andere op het domein dennis-schilderwerk.nl gepubliceerde onderdelen dan kunt u hierover contact opnemen met Dennis Bornebroek.